JAK SE CERTIFIKOVAT

Žadatelem o certifikaci se může stát organizace (právnická osoba), která vytváří a realizuje programy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). EVVO je vymezeno dokumentem „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice“.

Jak certifikace probíhá a co je třeba udělat:

  1. seznámit se s dokumenty k certifikaci,
  2. vyplnit přihlášku a spolu s povinnými přílohami ji zaslat na poštovní a e-mailovou adresu administrátora certifikace,
  3. uzavřít smlouvu,
  4. zaplatit poplatek ve výši 20 000 Kč na základě vystavené faktury,
  5. vyčkat na přidělení auditorů,
  6. domluvit se na termínu auditu,
  7. poskytnout auditorům předem materiály a doklady potřebné pro průběh auditu,
  8. prokázat auditorům splnění všech kritérií certifikace na celodenním auditu v organizaci,
  9. počkat na zaslání podrobné zpětné vazby z auditu a na rozhodnutí certifikační rady o přidělení či nepřidělení certifikátu.

Organizaci, která úspěšně projde auditem poprvé, se certifikát uděluje na dobu 2 let, organizacím, které úspěšně prošly následným auditem, pak na dobu 4 let. Organizace, které vypršela doba platnosti certifikátu, může požádat o jeho prodloužení. V takovém případě proběhne v této organizaci nový audit, který ověří, že žadatel stále splňuje požadovaná kritéria.

Organizace, která získá certifikát, se smluvně zaváže k plnění kritérií certifikace po celou dobu platnosti certifikátu. Pokud kritéria neplní, může certifikační rada po ověření skutečného stavu rozhodnout o odebrání certifikátu.

Manuál pro žadatele

Materiály pro žadatele:

Cíle a indikátory pro EVVO Příloha-Portfolio-programů Portfolio programů Pravidla vizuální identity Seznam důkazů Vysvětlivky k Portfoliu programů