AUDITOŘI

Auditor je osoba, která provádí audit žadatele o certifikaci. Auditor může být osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady a prošla vzděláváním pro auditory, je jmenován na dobu 3 let. Auditory oslovuje administrátor, do funkce je jmenuje, případně odvolává, certifikační rada. Auditor podepisuje čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti, obsahující ujednání o nešíření informací, které během auditu zjistil.

Kvalifikační předpoklady auditora

 • Václav Broukal
  ředitel neziskové organizace Spora, z. s.
  Působil jako koordinátor tvorby systému certifikace a v současné době působí jako koordinátor zavádění systému certifikace do praxe, auditor v rámci pilotního ověřování.
 • Mgr. Lenka Broukalová, Spora, z. s.
  evaluátorka vzdělávacích programů v oblasti EVVO
 • Mgr. Petr Daniš
  ředitel neziskové organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
  Zabývá se rozvojem vzdělávacích programů i organizací a advokacií environmentální výchovy. Je členem poradních orgánů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj na národní i mezinárodní úrovni. Pod jeho vedením získala TEREZA „ekologického Oskara“ (E.ON Energy Globe Award) za rok 2015.
 • Mgr. Hana Korvasová
  ředitelka příspěvkové organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
  Absolvovala funkční studium pro ředitele ve školství a manažera neziskových organizací u Nadace ROS. Působí jako metodička ekologické výchovy, připravuje studenty učitelství Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Má mnohaletou zkušenost s řízením občanského sdružení (Rezekvítek) a školského zařízení (Lipka). Je držitelkou certifikátu přírodní zahrada s kamenným psem. Lipka pod jejím vedením prošla proměnou z malé na velkou organizaci o pěti pracovištích se stovkou zaměstnanců a získala řadu ocenění, např. Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015.
 • RNDr. Jiří Kulich
  ředitel neziskové organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.
 • Ing. Lenka Skoupá
  Sdružení SRAZ
  Vystudovala zootechniku, celý profesní život se věnuje zvířatům. Po krátkém působení ve světě vědy přešla na praxi a zabývá se vzděláváním v oblasti zoorehabilitace, welfare a ochrany zvířat. Tato témata učí veřejnost i studenty VŠ. Je autorkou řady odborných článků a publikací. Na pozici místopředsedkyně Sdružení SRAZ vede, mimo jiné, farmu, která je unikátní ukázkou genových zdrojů ČR. Jako předsedkyně Toulcova dvora zajišťuje příkladnou kooperaci jeho členských organizací.
 • RNDr. Jan Šamánek, MSc.,
  manažer rozvoje Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně
  Na Lipce pomáhá s inovacemi (e-learning, kontrolní systém…). Obhájil přírodovědnou rigorózní práci na Masarykově univerzitě a MSc. z ekonomie a řízení na Nottingham Trent University. Podílel se na cca sto publikačních výsledcích a přes tisíc hodin odpřednášel na čtyřech VŠ. Dva roky zastával funkci zástupce prorektora. Má pět let manažerské praxe v Operačních programech EU. Snaží se inspirovat k posunu při sebeřízení a řízení firem a organizací.
 • RNDr. Jozef Zetěk
  ředitel Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
  Pohybuje se na pomezí neziskových nestátních organizací a školského systému. Zaměřuje se na management a finanční řízení řízení ve vzdělávání a chová indické běžce. Na Johns Hopkins University, Baltimore absolovoval kurz Third Sector Project, 6 týdnů studijní pobyt a dvouleté dálkové studium zaměřené na řízení neziskových organizací.