CÍL CERTIFIKACE

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Organizace, která pracuje na své kvalitě, může certifikaci a její součásti využít dvěma způsoby:

  1. Sebehodnocení (bez certifikátu)
    Při tvorbě systému vznikla sada kritérií, indikátorů a dalších námětů rozdělených do 4 oblastí, které autoři systému identifikovali jako předpoklady (standardy) kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Materiál obsahující tyto standardy je možné využívat například pro sebehodnocení, při tvorbě programů, nastavování procesů v organizaci apod.
  2. Certifikace
    Organizace, která vyhodnotí, že splňuje požadavky pro certifikaci, může podat přihlášku a projít auditem. V auditu dostane podrobnou zpětnou vazbu z posouzení dokumentů a z celodenní návštěvy organizace od dvojice zkušených auditorů. V případě splnění podmínek získá certifikát.

Popis Certifikace Kritéria certifikace

KDO ZA TÍM STOJÍ

Systém Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy vytvořila Pavučina v letech 2011–2013 s finanční pomocí Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Na návrhu systému se podílela skupina tvořená odborníky i lidmi z praxe v oblasti environmentální výchovy.

Václav Broukal předseda organiza

Václav Broukal
koordinátor tvorby systému

Mgr. Lenka Broukalová
zástupce SSEV Pavučina

Mgr. Petr Daniš
Zástupce poskytovatelů EVVO

Ing. Tomáš Kažmierski
zástupce veřejné správy

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
zástupce odborné sféry

RNDr. Jiří Kulich
zástupce poskytovatelů EVVO

Mgr. et Mgr. Michal Medek
zástupce poskytovatelů EVVO a odborné sféry

Ing. Lenka Skoupá
zástupce poskytovatelů EVVO

Ing. Tereza Vadasová
zástupce Českého svazu ochránců přírody

RNDr. Jozef Zetěk
zástupce poskytovatelů EVVO

Certifikace je otevřená zájemců od podzimu roku 2015. Přehled aktuálních držitelů certifikátu najdete v sekci „držitelé certifikátu“.

CERTIFIKAČNÍ RADA

Certifikační rada je nejvyšším orgánem certifikace. Rada projednává a schvaluje zprávy z auditů, rozhoduje o udělení či neudělení certifikátu, přezkoumává a rozhoduje o dovoláních žadatelů, řeší vzniklé spory, schvaluje auditory a navrhuje případné změny systému.

V současné době radu tvoří:

Václav Broukal předseda organiza

Ing. Aleš Kočí
vedoucí organizace DIVIZNA – Středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec
(zástupce administrátora certifikace)  

Ing. Tomáš Kažmierski
ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí
(zástupce veřejné správy za oblast životní prostředí)

Ing. Zora Husová
vedoucí oddělení pro rozvoj a správu Národní správy kvalifikací, manažerka tvorby standardů projektu NSK2
(zástupce veřejné správy za oblast školství)

Ing. Edita Ježková
koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany
(zástupce z organizace, která již úspěšně prošla procesem certifikace)

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV PřF) UJEP, docentka (KBI PřF)
(zástupce odborné veřejnosti)

AUDITOŘI

Auditor je osoba, která provádí audit žadatele o certifikaci. Auditor může být osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady a prošla vzděláváním pro auditory, je jmenován na dobu 3 let. Auditory oslovuje administrátor, do funkce je jmenuje, případně odvolává, certifikační rada. Auditor podepisuje čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti, obsahující ujednání o nešíření informací, které během auditu zjistil.

Kvalifikační předpoklady auditora

Václav Broukal předseda organiza

Václav Broukal
předseda organizace Spora, z. s.

Mgr. Lenka Broukalová
ředitelka organizace Spora, z. s

Mgr. Petr Daniš
ředitel organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Mgr. Eliška Hájková
metodička a lektorka environmentální výchovy Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Mgr. Martina Chvátalová
ředitelka organizace Botič o.p.s.

Mgr. Hana Korvasová
ředitelka organizace Lipka – školské zařízení pro enviromnentální vzdělávání Brno, p. o.

Ing. Martin Kříž
programový ředitel organizace Chaloupky, o.p.s.

RNDr. Jiří Kulich
ředitel organizace Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Jana Kutáčková
projektová a finanční manažerka v organizaci SSEV Pavučina, z. s.

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
ředitel organizace Středisko Ekologické Výchovy Libereckého Kraje, p. o.

Ing. Lenka Skoupá
místopředsedkyně organizace Sdružení SRAZ – společně za radostí a zdravím, z. s.

Mgr. Jan Smrčka
vedoucí programů Ekoškola a Ekoškolka v organizaci TEREZA

RNDr. Jan Šamánek, MSc.
konzultant pro strategické řízení, idea maker

Ing. Bc. Martin Šrom
zástupce ředitelky organizace Lipka Brno, vedoucí pracoviště Lipka Rozmarýnek