CÍL CERTIFIKACE

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Organizace, která pracuje na své kvalitě, může certifikaci a její součásti využít dvěma způsoby:

 1. Sebehodnocení (bez certifikátu)
  Při tvorbě systému vznikla sada kritérií, indikátorů a dalších námětů rozdělených do 4 oblastí, které autoři systému identifikovali jako předpoklady (standardy) kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Materiál obsahující tyto standardy je možné využívat například pro sebehodnocení, při tvorbě programů, nastavování procesů v organizaci apod.
 2. Certifikace
  Organizace, která vyhodnotí, že splňuje požadavky pro certifikaci, může podat přihlášku a projít auditem. V auditu dostane podrobnou zpětnou vazbu z posouzení dokumentů a z celodenní návštěvy organizace od dvojice zkušených auditorů. V případě splnění podmínek získá certifikát.

Popis Certifikace Kritéria certifikace

KDO ZA TÍM STOJÍ

Systém Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy vytvořila Pavučina v letech 2011–2013 s finanční pomocí z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Návrh systému vytvořila skupina tvořená odborníky i lidmi z praxe v oblasti environmentální výchovy a prošel rozsáhlým připomínkováním a pilotním ověřováním v 10 organizacích.

 • Václav Broukal (SSEV Pavučina, z. s., koordinátor tvorby systému)
 • Mgr. Lenka Broukalová (ředitelka Spora, z. s.)
 • Mgr. Petr Daniš (ředitel organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
 • Mgr. et Mgr. Michal Medek (ředitel SEV Kaprálův mlýn, akademický pracovník)
 • RNDr. Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory)
 • RNDr. Jozef Zetěk (ředitel Chaloupky, o.p.s.)
 • Mgr. Kateřina Procházková (mateřská dovolená, dříve SSEV Pavučina, z. s. )
 • PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (akademický pracovník)
 • Ing. Lenka Skoupá (místopředsedkyně Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.
 • Ing. Tereza Vadasová (koordinátorka ekocenter Českého svazu ochránců přírody)
 • Ing. Tomáš Kažmierski (zástupce Ministerstva životního prostředí v pracovní skupině)

Certifikace je otevřená zájemců od podzimu roku 2015. V současné době je v České republice 20 organizací ekologické výchovy, které tento certifikát získala. Přehled aktuálních držitelů certifikátu najdete v sekci „držitelé certifikátu“.

CERTIFIKAČNÍ RADA

Certifikační rada je certifikačním orgánem. Jejím úkolem je projednávat auditorské zprávy z auditů, které proběhly u žadatelů, a rozhodovat o udělení či neudělení certifikátu. K certifikační radě je možné se odvolat, podat stížnost na auditory apod. Funkční období členů rady je 3 roky.

 • Ing. Tomáš Kažmierski
  ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí
  (zástupce veřejné správy za oblast životní prostředí).
 • Ing. Zora Husová
  vedoucí oddělení pro rozvoj a správu Národní správy kvalifikací, manažerka tvorby standardů projektu NSK2
  (zástupce veřejné správy za oblast školství).
 • Ing., Aleš Kočí
  vedoucí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA
  V roce 1994 společně s Mgr. Emilkou Strejčkovou založil Ekologické centrum hlavního města Prahy Toulcův dvůr, kde působil do roku 2000. Po šesti letech práce v Praze odchází do rodného Liberce, kde usiluje o vybudování střediska ekologické výchovy. Nejprve jako zaměstnanec Magistrátu města Liberce připravuje výstavbu městského střediska ekologické výchovy, po organizačních změnách na magistrátu odchází a zakládá Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec DIVIZNU, kde působí do dnes. Po celou dobu se snaží vzdělávat v oboru. Podílí se na tvorbě regionálních strategických dokumentů, které ovlivňují environmentální výchovu. Snaží se ovlivnit rozvoj environmentální výchovy i s přesahem mimo region. V letech 2000 – 2006 pracoval jako člen meziresortní pracovní skupiny MŽP ČR pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Od roku 1998 je členem výkonného výboru Pavučiny (zástupce administrátora).
 • Ing. Edita Ježková
  koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany
  (zástupce z organizace, která již úspěšně prošla procesem certifikace v pilotní fázi).
 • Mgr. Petra Šimonová
  pracuje jako výzkumný pracovních v oblasti environmentální výchovy na Katedře environmentálních studií FSS MU Brno
  Spolupracuje na evaluačních výzkumech zaměřených na efektivitu programů EVVO. Předtím se věnovala metodické podpoře učitelů ve vzdělávacím centru TEREZA, vedla program Ekoškola a také projekty zaměřené na mentorské vzdělávání učitelů a konzultantů. Má zkušenosti s vedením malého týmu lidí a je autorkou publikací a učebnic v EV (zástupce z řad odborníků v oblasti EVVO).

AUDITOŘI

Auditor je osoba, která provádí audit žadatele o certifikaci. Auditor může být osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady a prošla vzděláváním pro auditory, je jmenován na dobu 3 let. Auditory oslovuje administrátor, do funkce je jmenuje, případně odvolává, certifikační rada. Auditor podepisuje čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti, obsahující ujednání o nešíření informací, které během auditu zjistil.

Kvalifikační předpoklady auditora

 • Václav Broukal
  ředitel neziskové organizace Spora, z. s.
  Působil jako koordinátor tvorby systému certifikace a v současné době působí jako koordinátor zavádění systému certifikace do praxe, auditor v rámci pilotního ověřování.
 • Mgr. Lenka Broukalová, Spora, z. s.
  evaluátorka vzdělávacích programů v oblasti EVVO
 • Mgr. Petr Daniš
  ředitel neziskové organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
  Zabývá se rozvojem vzdělávacích programů i organizací a advokacií environmentální výchovy. Je členem poradních orgánů a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj na národní i mezinárodní úrovni. Pod jeho vedením získala TEREZA „ekologického Oskara“ (E.ON Energy Globe Award) za rok 2015.
 • Mgr. Hana Korvasová
  ředitelka příspěvkové organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
  Absolvovala funkční studium pro ředitele ve školství a manažera neziskových organizací u Nadace ROS. Působí jako metodička ekologické výchovy, připravuje studenty učitelství Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Má mnohaletou zkušenost s řízením občanského sdružení (Rezekvítek) a školského zařízení (Lipka). Je držitelkou certifikátu přírodní zahrada s kamenným psem. Lipka pod jejím vedením prošla proměnou z malé na velkou organizaci o pěti pracovištích se stovkou zaměstnanců a získala řadu ocenění, např. Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015.
 • RNDr. Jiří Kulich
  ředitel neziskové organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER.
 • Mgr. Kateřina Procházková
  projektová manažerka (v současnosti na mateřské dovolené)
  Koordinátorka a manažerka vzdělávacích projektů, několik let vedoucí středika ekologické výchovy v Moravskoslezském kraji a externistka Ostravské univerzity.
 • Ing. Lenka Skoupá
  Sdružení SRAZ
  Vystudovala zootechniku, celý profesní život se věnuje zvířatům. Po krátkém působení ve světě vědy přešla na praxi a zabývá se vzděláváním v oblasti zoorehabilitace, welfare a ochrany zvířat. Tato témata učí veřejnost i studenty VŠ. Je autorkou řady odborných článků a publikací. Na pozici místopředsedkyně Sdružení SRAZ vede, mimo jiné, farmu, která je unikátní ukázkou genových zdrojů ČR. Jako předsedkyně Toulcova dvora zajišťuje příkladnou kooperaci jeho členských organizací.
 • RNDr. Jan Trávníček, MSc.,
  manažer rozvoje Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně
  Na Lipce pomáhá s inovacemi (e-learning, kontrolní systém…). Obhájil přírodovědnou rigorózní práci na Masarykově univerzitě a MSc. z ekonomie a řízení na Nottingham Trent University. Podílel se na cca sto publikačních výsledcích a přes tisíc hodin odpřednášel na čtyřech VŠ. Dva roky zastával funkci zástupce prorektora. Má pět let manažerské praxe v Operačních programech EU. Snaží se inspirovat k posunu při sebeřízení a řízení firem a organizací.
 • RNDr. Jozef Zetěk
  ředitel Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
  Pohybuje se na pomezí neziskových nestátních organizací a školského systému. Zaměřuje se na management a finanční řízení řízení ve vzdělávání a chová indické běžce. Na Johns Hopkins University, Baltimore absolovoval kurz Third Sector Project, 6 týdnů studijní pobyt a dvouleté dálkové studium zaměřené na řízení neziskových organizací.